Vaše registrace bude probíhat v následujících krocích:
Podmínky užívání
Všeobecné obchodní podmínky užívání aplikace:

Všeobecná ustanovení
 1. Softwarová aplikace dm Software umožňuje rodičům a žákům (dále jen uživatelům) on-line přístup k informacím o rozvrhu a jeho změnách, studijních výsledcích, docházce, zkušebních plánech, předmětech, probraném učivu, akcích školy apod. Přesný popis aktuální funkčnosti a způsob využívání aplikace dm Software je zveřejněn na http://www.dmsoftware.cz/.
 2. dm Software s.r.o. (dále jen "poskytovatel") poskytuje uživatelům možnost využívat aplikaci dm Software a její funkce vzdáleným přístupem prostřednictvím sítě Internet. Tato možnost však platí pouze tehdy, je-li poskytovatel povinen příslušné škole zpřístupnit aplikaci dm Software (viz dále bod 3.)
Podmínky používání aplikace dm Software
 1. Podmínkou pro přístup k aplikaci dm Software ze strany uživatelů je uzavřená smlouva mezi příslušnou školou a poskytovatelem na využívání softwarové aplikace dm Software.
 2. Veškeré funkce aplikace dm Software jsou jejím uživatelům poskytovány zdarma, výjimku tvoří modul Komunikace, který umožňuje zasílat vybraná data formou SMS a emailových zpráv. Objednávku tohoto modulu je možné uskutečnit po registraci do aplikace dm Software.
 3. Nezbytným krokem pro získání přístupových údajů do aplikace dm Software je vyplnění registračního formuláře, který se nachází dále v tomto průvodci (část „Registrace uživatele“). Za účelem ověření totožnosti zadá uživatel PIN kód, který obdrží od příslušné školy.
 4. Pro práci a plné ovládnutí funkčností aplikace dm Software je uživateli k dispozici uživatelská příručka, jejíž aktuální znění je dostupné na adrese http://portal.dmsoftware.cz, resp. přímo z prostředí aplikace po registraci. Tato uživatelská příručka rovněž podrobně popisuje jednotlivé funkce aplikace dm Software.
 5. Poskytovatel dále umožňuje uživateli využívat asistenční telefonickou službu "hotline" na telefonním čísle 516 412 912 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu hotline@dmsoftware.cz, a to v době pondělí až pátek od 8.00 hodin do 16.00 hodin, s výjimkou svátků či dnů pracovního klidu.
Garance
 1. Poskytovatel se zavazuje udržovat aplikaci dm Software v nepřetržitém provozu. Poskytovatel garantuje a odpovídá pouze za správu aplikace dm Software a serverů. Poskytovatel je oprávněn pravidelně nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci nejvýše po dobu 2 hodin za účelem provedení profylaktických prohlídek serverů přerušit provoz aplikace dm Software (viz dále). Aktualizovaný plán profylaktických prohlídek je uveden na webu http://portal.dmsoftware.cz. V případě jiného plánovaného přerušení provozu aplikace dm Software mimo profylaktických prohlídek (např. rozšíření hardware apod.) zveřejní poskytovatel tuto informaci minimálně s týdenním předstihem na webu portal.dmsoftware.cz.
 2. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost dat vkládaných školou a taktéž neodpovídá za funkčnost, dostupnost či vhodnost připojení uživatele k síti Internet.
 3. Uživatel je povinen zdržet se všech činností, které mohou mít negativní vliv na funkčnost aplikace dm Software.
 4. V případě technické závady se poskytovatel zavazuje zahájit práce na jejich odstranění do 48 hodin od jejich nahlášení. Nahlášením se rozumí zaslání e-mailové zprávy na adresu hotline@dmsoftware.cz v čase specifikovaném v bodě 7 těchto podmínek.
 5. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za škody, které vznikly z důvodů, které jsou na straně telekomunikační společnosti či poskytovatele připojení k síti Internet (např. nedostupnost služeb poskytovaných telekomunikační společností poskytovateli). Tyto důvody se považují za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele.
Zabezpečení a ochrana dat
 1. Poskytovatel se zavazuje k ochraně vložených dat umístěných na jeho centrálních serverech v hostingovém centru, a to všemi dostupnými technologickými a technickými prostředky, které lze na něm spravedlivě požadovat. Přenášená data mezi aplikací dm Software a webovým prohlížečem jsou šifrována.
 2. Poskytovatel vložená data pravidelně každých 24 hodin zálohuje. Takto zálohovaná data jsou archivována minimálně po dobu 30 dnů.
 3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o škole a uživatelích, nutné pro evidenci v jeho systému, a užívat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Změna a platnost Všeobecných obchodních podmínek
 1. Poskytovatel je oprávněn změnit Všeobecné obchodní podmínky, přičemž je povinen je zveřejnit nejpozději 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti na webu http://www.dmsoftware.cz/.
 2. Vydáním nových Všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky.
Společná a závěrečná ustanovení
 1. Dokončením registrace v aplikaci dm Software uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2015.

S uvedenými podmínkami:   
 
dm Software s.r.o.
Hotline: +420 516 412 912
hotline@dmsoftware.cz
http://podpora.dmsoftware.cz